Basiskenmerken LVB en bijkomende problematiek

(module 1 van Leergang LVB+)

Type leeractiviteit: Bij- en nascholing beroepskrachten
Doelgroep: Beroepskrachten extern, Medewerkers Cello
Thema: Gedragsproblemen en/of LVB+
Competenties: Communiceren, Omgaan met grenzen, Ondersteunen van de cliënt, Ontwikkelingsgericht begeleiden, Regie en coördinatie, Professioneel werken

Toelichting

In de begeleiding voor cliënten met een licht verstandelijke beperking maak je als begeleider deel uit van de omgeving van de cliënt. De cliënt heeft onder andere door zijn beperking, een bijzondere ondersteuningsvraag. Deze vraag doet een beroep op het systeem waar de cliënt zich in bevind en ook op de competenties van de begeleider.

 

Het is belangrijk dat je voldoende weet over LVB problematiek. De training leert medewerkers over de achtergronden van de problematiek (beeldvorming). Men komt meer te weten over de mogelijke discrepantie in het functioneren van cliënten, leren zicht te krijgen op hun eigen handelen en wat het effect hiervan is.

 

Tijdens deze training wordt aandacht besteed aan de gevraagde noodzakelijke competenties van de medewerkers en worden vaardigheden en attitudes aangeleerd om professioneel en effectief een antwoord te kunnen geven op hun ondersteuningsvragen. In de training komt de algemene psychopathologie en pathologische kenmerken bij mensen met een licht verstandelijke beperking aan de orde maar tevens ook hoe multidisciplinaire diagnostiek tot stand komt. De thema’s tijdens de training worden toegespitst op de dagelijkse praktijk.

 

De cursist

  • kan specifieke kenmerken van de doelgroep benoemen
  • sluit n.a.v. het disharmonisch profiel van de cliënt aan bij de begeleidingsbehoefte van de cliënt
  • kan onderscheid maken in het kijken naar gedrag vanuit een aantal invalshoeken in zijn algemeenheid en de mogelijkheden die een ‘psychiatrische invalshoek’ kan bieden
  • is in staat ontwikkelingsstoornissen, ziektebeelden, gedragsstoornissen en leerstoornissen te onderscheiden
  • heeft kennis van en inzicht in de functionele psychopathologie, DSM IV/V en de belangrijkste psychiatrische stoornissen in relatie tot de specifieke doelgroep in het bijzonder
  • kan een bijdrage leveren aan het tot stand komen van een multidisciplinaire diagnose en kan de eigen professionele grenzen bewaken in relatie tot de multidisciplinaire samenwerking
  • zoekt naar de betekenis van bepaald gedrag en kan de begeleidingsstijl/inhoud/attitude hierop aanpassen
  • is in staat opgedane kennis te vertalen naar de belangrijkste consequenties voor het begeleiden van cliënten, eigen gedrag en professionele ontwikkeling
  • is in staat de principes van begeleidingsmethodieken toe te passen binnen de eigen praktijk 

Aan bod komt o.a.;

-       Achtergronden van de LVB (cultuur/opvoeding, leer & ontwikkelingsgebieden)

-       Psychopathologie (belangrijkste psychiatrische stoornissen i.r.t de doelgroep)

-       Begeleidingsstijlen en multidisciplinaire diagnostiek

 

Geen data beschikbaar

Neem voor meer informatie contact op via 088-3451555, oplc@cello-zorg.nl of via ons contactformulier.

Quote medewerker:

4.jpg
‘Deze training heeft mij veel meer inzicht gegeven in de complexiteit en achtergrond van de doelgroep. De training is een uitstekende mix van kennis, houding en (begeleidings-)vaardigheden’