Competentiegericht werken

Type leeractiviteit: Maatwerk & overige
Doelgroep: Beroepskrachten extern, Medewerkers Cello
Thema: LVB+
competentiegericht werken

Jij en je collega’s krijgen in toenemende mate te maken met een veranderende cliëntenpopulatie zoals de LVB cliënt met een bijkomende problematiek. Het betreft hier cliënten van (veelal) hoog niveau, waarbij het cliëntsysteem complexer is en de mondigheid en eigen verantwoordelijkheid van de cliënt groter. De ondersteuning aan deze doelgroep is niet meer groepsgericht of niveaugericht maar individueel en dialooggericht. Daarnaast hebben jij en je collega’s ook een expliciete taak in het samen met en voor de cliënt verwoorden van diens vraagstelling en doelstellingen in het ondersteuningsplan. Uitgangspunt is hierbij de competentie gerichte benadering, dialoog gestuurd.

 

Het competentiegericht werken kenmerkt zich vooral doordat we niet alleen uitgaan van problemen maar juist van het positieve gedrag en de kwaliteiten/talenten van de cliënt. De sociale en cognitieve vaardigheden die nodig zijn bij ‘wonen, dagbesteding en werk maar ook vrije tijd, staan hierbij centraal.

 

De ‘technieken’ en hulpmiddelen worden tijdens de training op praktische wijze en aan de hand van je praktijkvoorbeelden geoefend. De term ‘bewust bekwaam’ staat voor de medewerker tijdens de training centraal. Het bewust inzetten van je professionele houding, en bejegening naar de cliënt wordt na deze training voortaan bewust (en bekwaam) ingezet tijdens praktijksituaties. Tijdens de training is hier veel aandacht voor. Deze training is gebaseerd op ervaringsleren en leren door te doen waarbij de belangrijkste leerplek de eigen werkplek is.

 

De training wordt teamgericht aangeboden en in aanwezigheid van de manager en gedragskundige. Dit omdat het competentiegericht werken geen ‘persoonlijke’ aangelegenheid is en de borging (o.a. coaching) en implementatie (hoe gaan we dit nu in onze eigen praktijk organiseren en vormgeven?) ook verantwoordelijkheid en inzichten vraagt van het gehele team.

 

Voorafgaande aan de training zal de trainer met de manager, gedragsdeskundige en de CB’er in gesprek gaan over de voorwaarden die van belang zijn om goed te kunnen starten met de training.

 

De cursist:

 • Herkent de kernkwaliteiten, valkuilen, uitdaging en allergie, zowel bij de cliënt als bij jezelf
 • kan ‘de relatie met de cliënt’ hanteren als ‘therapeutisch instrument’ en kan de competenties benoemen die de cliënt nodig heeft om ‘regie op diens eigen leven te krijgen’.
 • Heeft specifieke kennis van communicatie, coördinatie en aansturing van deze cliëntengroep
 • Heeft kennis van de extra problemen die spelen bij de zorgverlening/communicatie, coördinatie en aansturing van en rondom deze doelgroep
 • heeft kennis van en zicht op de betekenis van het begrip cliëntsysteem bij deze doelgroep en kan dit vertalen naar specifieke houdings- en begeleidingsaspecten
 • Is in staat specifieke aspecten rondom communicatie, coördinatie en aansturing rondom de cliëntengroep toe te passen in relatie met de cliënt, het team en het netwerk
 • Heeft zicht op ‘verantwoordelijkheidsdilemma’s’ die het werken met deze doelgroep met zich mee kan brengen en weet dit te vertalen naar de belangrijkste consequenties voor het competentie gericht begeleiden van cliënten, eigen gedrag en professionele ontwikkeling
 • Is zich bewust van de noodzaak professioneel om te gaan met de thema’s ‘loslaten’ en ‘begrenzen’ bij het coachen van cliënten.
 • Weet vanuit welke grondhouding coachend wordt ondersteund en wat de eigen belemmeringen en mogelijkheden daarbij zijn. Weet hoe aan het opheffen van die belemmeringen gewerkt kan worden.
 • Heeft kennis en vaardigheden met betrekking tot situationeel begeleiden/communiceren
 • Kan de omgeving van de cliënt activeren en betrekken bij de ontwikkelingen van de cliënt.

 

Doelgroep

Medewerkers die werken met LVB(+) cliënten

.

Duur 

6 dagdelen

 

 

 

Geen data beschikbaar

Neem voor meer informatie contact op via 088-3451555, oplc@cello-zorg.nl of via ons contactformulier.

Quote uit de training

Quote3
‘Ik heb (in-)zicht gekregen op mijn eigen bewuste handelen naar de cliënt. Ik voel me nu ‘bewust bekwaam’ en doordat ik bewuster ben geworden van mijn houding en handelen kan ik beter aansluiten en écht luisteren naar wat de cliënt werkelijk belangrijk vindt. Ik heb ondervonden dat ik veelal ‘invul’ of ‘denk te weten’ wat de cliënt wil. Ik had dus onbewust de regie maar heb nu handvatten en inzichten gekregen om de cliënt de regie te (leren) geven en ik zijn ‘coach’ ben ipv de begeleider die weet wat goed voor de cliënt is.’